Головне меню

Основний зміст програми

Вся робота Школи базується на системному аналізі потреб управлінських структур регіону, ретельному доборі, навчанні та працевлаштуванні творчих, талановитих молодих людей.
Щоб визначити кандидата на навчання в Школі, проводиться глибока та всебічна оцінка професійної підготовки, стилю мислення та спілкування, його бачення філософії майбутнього керівника, а також особистих амбіцій.
Школа працює за програмою постійно діючого семінару.
Програма розрахована на студентів випускних курсів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації м. Вінниці.

SAM 1397   SAM 1444
Мета навчальної програми:
–    готовити нову  генерацію державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування до управлінської діяльності;
–  розвивати лідерські та управлінські якості молодих людей та надавати інструменти їх застосування для подальшого особистісного та професійного розвитку;
–   сприяти забезпеченню професіоналізації керівних кадрів державного управління відповідно до пріоритетних напрямів державної кадрової політики, визначених у Стратегії державної кадрової політики  на 2012-2020 роки;
–    сприяти якісному оновленню кадрового управлінського потенціалу області, формуванню  реального і перспективного резерву кадрів;
–    формувати у державних службовців мотивацію потреб у постійному  самовдосконаленні, вмінні самостійно вчитися;
–    підвищити   професійну  компетентність    молоді   з питань лідерства та розвитку лідерського потенціалу.

SAM 2270 1  027
Очікувані результати:
отримання слухачами знань щодо:
–    історії становлення держави та державної служби в Україні, історії лідерства;
–    правового забезпечення державного управління і державної служби;
–   поглиблення трансформаційних процесів в системі державного управління в умовах запровадження адміністративної і політичної реформ в Україні;
–  запровадження організаційно-правових засад реформування ключових елементів системи державної служби та органів місцевого самоврядування;
–    вдосконалення механізму модернізації всієї системи державного управління в контексті європейських вимог;
–    ефективної  взаємодії органів державного управління з громадськими організаціями;
–    об’єктивності  інформування громадян України та регіону  про діяльність державних органів відповідно до чинного законодавства;
–    ефективного управління персоналом в системі органів державного управління;
–    новітніх підходів щодо перспектив  соціально-економічного, суспільно-політичного розвитку України та регіону;
–  стимулювання професійного зростання державних посадовців та розвитку ефективної системи  підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на засадах освітнього простору ЄС та вимог Болонського процесу;
отримання слухачами навичок щодо:
–    вироблення управлінських рішень;
–    стилів та методів керівництва;
–    забезпечення відкритості та прозорості в роботі органів державного управління, як основи для запобігання корупції;
–    належного виконання посадових обов’язків державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
–    забезпечення збереження конфіденційної інформації, отриманої при виконанні державними управлінцями посадових обов’язків;
–    роботи з діловими паперами;
–    ділового мовлення як складової ділового спілкування та ораторського мистецтва;
–    норм етикету в управлінській діяльності.
За результатами навчання слухачі повинні:
знати:
–    положення та вимоги чинного законодавства України з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, а також лідерства та розвитку лідерського потенціалу;
–    як розпізнати потенціал організації, громади, нації і ефективно спрямувати її на досягнення поставлених цілей;
–    умови сучасного успішного управління: розвиток командної роботи , розвиток довіри;
вміти:
–    розпізнавати потенційну енергію в людях, відносинах, технологіях, продуктах, системах і структурах і в подальшому визначенні шляхів активізації та впорядкуванні цієї енергії;
–    налагодити роботу, бути організатором та ініціатором ідей, вести за собою.                      
Програма   курсу   розрахована   на   проведення тематичного   постійно  діючого семінару з використанням таких активних форм занять  як інтерактивні лекції, тренінги, розв’язування професійних завдань, ділові ігри, дебати, дискусійні клуби, практичні заняття, виїзні практичні заняття тощо. 

  IMG 6128SAM 3439
    Рекомендації щодо добору методів, засобів і контролю результатів участі слухачів у роботі семінару: проводити лекції з елементами  бесіди, тематичні дискусії, при проведенні практичного заняття використовувати технічні засоби навчання.
Загальна кількість навчального часу – 277 годин:
                              з них аудиторних:  128 годин;
                           виїзних практичних:    44 години;
                                      самостійних:   25 годин.
                                      стажування:    80 годин;
Форма контролю:  Захист міні-проектів у формі підсумкової науково-практичної конференції.